Oznakowanie pionowe

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH
PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

Przenieś do produktów >


1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych

1.1. Przepisy ogólne

Przepisy załącznika stosuje się do znaków drogowych pionowych umieszczanych na drogach twardych.
Na drogach gruntowych stosuje się:
- znaki kierunku i miejscowości (drogowskazy, znaki miejscowości),
- inne znaki w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie
przejazdów kolejowych, częściowe lub całkowite zamknięcia drogi).
Załącznik określa dla znaków i tabliczek:
- wielkość, wymiar i widoczność znaków,
- barwy i odblaskowość,
- liternictwo i stosowane napisy,
- zasady doboru typu folii na lica znaków w zależności od lokalizacji znaku,
- zasady umieszczania znaków na drodze,
- wzory barwne,
- konstrukcje znaków.
Użyte w załączniku określenia oznaczają:
a) „kategoria znaków” – znaki odpowiadające podziałowi literowemu od A do W, zawartemu w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, np. kategoria B - znaki zakazu,
b) „grupa znaków” – należy rozumieć znaki należące
do grupy wielkości określonej w załączniku, np. grupa
znaków wielkich,
c) „odmiana znaku” :
– mutacje znaków o analogicznej treści, np. odmiany znaku F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej”, F-21 „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię”,
F-22 „ograniczenia na pasie ruchu”,
– modułowe odmiany znaków kategorii F, w zależności od liczby pasów ruchu,
– te same znaki, których znaczenie precyzują symbole lub napisy umieszczone na nich lub pod nimi,
np. odmiany znaku B-35 „zakaz postoju” z różnymi napisami.

1.2. Wielkości, wymiary i widoczność znaków

1.2.1. Wielkości i wymiary

Stosuje się pięć grup wielkości znaków ostrzegawczych,
zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, a mianowicie:
a) znaki wielkie (W)
– na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych,
b) znaki duże (D)
– na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
– na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
– oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość
jest większa niż 60 km/h,
c) znaki średnie (S)
– na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
– na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
– na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,
d) znaki małe (M)
– na drogach gminnych,
– drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
e) znaki mini (MI)
– na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
– na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków
większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
– na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach przejść dla pieszych, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości niższych niż obowiązujące na danej drodze. Jeżeli w opisach szczegółowych wymiary znaków lub tabliczek nie są podane w zależności od grupy wielkości znaków, wówczas ten znak występuje tylko w jednej wielkości, przedstawionej na danym rysunku.
W zależności od wielkości znaków podstawowe wymiary dla znaków kategorii A, B, C i D podane są w tabeli 1.1.
Wielkości te nie dotyczą znaków w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego.
Odstępstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarów zostały określone w szczegółowych opisach znaków.
Wymiary znaków kategorii E zależą od przyjętej wysokości pisma, rodzaju i wielkości symboli
oraz długości i liczby nazw miejscowości na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi w
opisach szczegółowych. Wymiary znaków kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegółowe wymiary
wszystkich znaków podane są w opisach szczegółowych.


Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategoria znaków

Grupa Znaków

Symbol

A  ostrzegawcze

B  zakazu

C  nakazu

D  informacyjne

długość boku

długość podstawy

długość podstawy

wysokość (n=0, 1, 2)

wielkie

W

1200

1000

1200

1200 + 300 n

duże

D

1050

900

900

900 + 225 n

średnie

S

900

800

600

600 + 150 n

małe

M

750

600

600

600 + 150 n

mini

MI

600

400

400

400 + 100 n

1.2.2. Widoczność znaków

Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe. Typy materiałów odblaskowych do stosowania w zależności od miejsca ich lokalizacji
i klasy drogi przedstawiono w tabeli 1.2.


Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej użytej na lica znaków w zależności od lokalizacji znaku drogowego - wymagania minimalne

Usytuowanie znaku

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Drogi powiatowe i gminne

 

Autostrady i Drogi ekspresowe

Drogi dwu-jezdniowe

Drogi jedno-jezdniowe i między-narodowe

Inne drogi jedno-jezdniowe

   

Obok jezdni

2

2

2

1(*)

1(*)

1(*)

Nad jezdnią

pryzmatyczna

2

2

2

2

2

(*) W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.

Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się folię odblaskową typu 2 lub folię pryzmatyczną.
Do wykonywania lic znaków umieszczanych nad jezdnią na autostradach i drogach ekspresowych stosuje się folię pryzmatyczną. Zaleca się stosowanie folii pryzmatycznej do wykonywania lic tablic przeddrogowskazowych i drogowskazów umieszczanych obok jezdni na autostradach i drogach ekspresowych oraz znaków umieszczanych nad jezdnią na drogach krajowych i wojewódzkich.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.
Dopuszcza się stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej do wykonania lic znaków odblaskowych:
A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27 zlokalizowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, bądź o dużej wypadkowości. Dopuszcza się wykonywanie
lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej
lub pomarańczowej.

DROG-ZNAK

ul. Podobna 4
03 - 532 Warszawa

NIP: 951-181-88-70
REGON: 141252407

Godziny pracy i odbioru osobistego:
pon-pt 7:00-16:00

Dział handlowy

Tel. (22) 670-21-20, (22) 670-23-68
Tel. Kom. 607-755-600
Fax. (22) 670-08-07

e-mail: handlowy@drog-znak.com.pl

Księgowość

Tel. (22) 670-21-20 wew. 556

e-mail: ksiegowosc@drog-znak.com.pl

RACHUNEK BANKOWY:
mBank SA
Konto: 72 1140 2017 0000 4802 1012 1301
Swift: BREXPLPW

bariery parkingowe

malowanie proszkowe warszawa

wypozyczalnia znakow drogowych

znaki drogowe